Algemene voorwaarden De Kasteelhoeve

1. Identiteit

1.1 Wij zijn De Kasteelhoeve. Via Kasteelhoeve.nl komt u bij ons terecht. U kunt ook persoonlijk bij ons langskomen op onderstaand adres:
De Kasteelhoeve
Schotsweg 7
7951np Staphorst
KvK nummer: 76817725 BTW-nummer: NL860796802


2. Offertes

2.1 De door De Kasteelhoeve gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft De Kasteelhoeve het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 Iedere opdracht van een koper waarmee De Kasteelhoeve niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de eventuele opschortende voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de koper voldoende blijkt.


3. Prijzen, prijsverhoging

3.1 Alle prijzen door de Kasteelhoeve opgegeven zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.

3.2 Indien na de datum van aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop enige prijs is gebaseerd, een wijziging ondergaat, is De Kasteelhoeve gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomstmiddels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de koper te geschieden.


4. Levering en levertijd

4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van De Kasteelhoeve.

4.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze aan hem worden bezorgd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper De Kasteelhoeve derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.4 De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van De Kasteelhoeve zijn en de koper ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.


5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Zolang De Kasteelhoeve geen volledige betaling heeft ontvangen met betrekking tot geleverde zaken of gerelateerde diensten, blijven de geleverde zaken (al dan niet verwerkt) eigendom van De Kasteelhoeve.

5.2 Indien er gerede twijfel bestaat bij De Kasteelhoeve omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is De Kasteelhoeve bevoegd de bezorging van te leveren zaken of de uitvoering van overeengekomen diensten uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

5.3 Indien de koper in gebreke blijft met het verrichten van enige betaling aan De Kasteelhoeve, is De Kasteelhoeve bevoegd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die voor de koper houden, weg te (doen) halen.

5.4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, zijn aan de koper verboden, zolang hij niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijn die De Kasteelhoeve heeft aangegeven. Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de koper in verzuim verkeren. De koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

6.2 De koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door De Kasteelhoeve wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

6.3 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting (en) is De Kasteelhoeve gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertermijn is overeengekomen, wordt deze verlengd voor de duur van de opschorting.

6.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de niet of niet tijdige betaling door de koper of verband houdende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de koper, komen geheel voor rekening van de koper. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (exclusief B.T.W.) van het in te vorderen bedrag met een minimum van €45,-


7. Overmacht

7.1 Tekortkomingen van De Kasteelhoeve in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van De Kasteelhoeve onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen binnen De Kasteelhoeve of diens leveranciers.

7.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan 1 maand wordt vertraagd, is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat De Kasteelhoeve tot enige vergoeding van schade, door de koper of derden geleden, gehouden zal zijn. De Kasteelhoeve heeft in dat geval recht op vergoeding van door hem gemaakte kosten, behoudens het geval dat reeds zaken zijn geleverd en/of diensten zijn verricht die zelfstandige waarde bezitten, waarvoor de koper een reële vergoeding verschuldigd zal zijn.


8. Reclames

8.1 Indien de door koper gekochte zaken enig gebrek vertoond, dient de koper dit binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, schriftelijk aan De Kasteelhoeve te melden, bij gebreke waarvan de koper hierop geen beroep meer kan doen.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse gevolg is van schuld van De Kasteelhoeve, is De Kasteelhoeve slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

9.2 De Kasteelhoeve is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van De Kasteelhoeve of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.3 De door De Kasteelhoeve te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de koper te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de koper geleden schade.

9.4 De koper zal De Kasteelhoeve vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan De Kasteelhoeve op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de koper niet aansprakelijk zou zijn.


10. Ontbinding

10.1 De Kasteelhoeve is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst te ontbinden op het tijdstip waarop de koper: (1) in staat van faillissement wordt verklaard, (2) voorlopige surséance van betaling aanvraagt, (3) zijn bedrijf wordt stilgelegd of (4) door onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door De Kasteelhoeve geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.


11. Geschillen

11.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij De Kasteelhoeve betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen waarbij De Kasteelhoeve betrokken is, zullen worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Assen c.q. het kantongerecht te Meppel.